SPOLEK ČESKÝ KLUB
NĚMECKÝCH OVČÁKŮVinohradská 2976, 276 01 Mělník
IČ: 49625675 DIČ: CZ49625675
  Dnešní datum: 17. 07. 2024     | Hlavní stránka | Propozice ke stažení | Odkazy | Rozšířené vyhledávání   
ORGANIZACE
Výbor pobočky
Adresář poradců chovu
Členství v klubu
Stanovy klubu
Zápisy z předsednictva Usnesení konference ČKNO
Žádost o pořádání akce

CHOVATELSTVÍ
Chovatelský řád
Podmínky chovnosti
Bonitační řád
Bonitační figuranti
Chovatelské stanice
Krycí psi
Chovné feny
Bonitace
Nakryté feny
Narozené vrhy
Vložení krytí/vrhu

VÝSTAVY
Výstavní řád
Články

VÝCVIK
Zkušební řády
Články

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Fotoreportáže z akcí

Kniha návštěv

Chovatelský řád
Vydáno dne 20. 04. 2008 (12809 přečtení)1

1. Všeobecně.

 Chovatelský řád Českého klubu německých ovčáků(KNO) má za úkol podporovat plánovitý chov německých ovčáků a řídí veškerou chovatelskou činnost. Je součástí stanov a je závazný pro všechny členy klubu. Pokud není v tomto řádu uvedeno,platí ustanovení chovatelského řádu FCI a ČMKU .

2. Chovatel.

2.1. Právo chovat.

 Členství v Klubu NO je základním předpokladem pro majitele a držitele německých ovčáků, kteří chtějí využívat plemenné knihy. Chovatelem je držitel chovné feny v době vrhu, jehož chovatelská stanice byla řádně zaregistrována . Převod práva chovu je rovněž možný při prodeji nakryté feny. V tomto případě je třeba plemenné knize (dále jen PK ) s přihláškou zápisu štěňat ( dále jen PZŠ) předložit:

a) doklad o převodu vlastnického práva předložením průkazu původu (dále jen PP ) 

b) potvrzení o krytí feny (kopie)

c) písemnou žádost-sdělení o změně majitele feny

2.2. Chovatelský nájem.

 Nájem (pronájem) feny za účelem chovu je možný .Ten, kdo si fenu pronajal, musí splnit podmínky, které jsou uvedeny níže, namísto chovatele. Plemenné knize je nutné předložit nejpozději s přihláškou zápisu štěňat

a) nájemní smlouvu (formulář)                      

b) potvrzení o krytí

2.2.1. Povinnosti z toho vyplývající:

  Ten, kdo si fenu pronajal (nájemce) je povinen splnit závazky plynoucí z nájemní smlouvy.

2.2.2. Jak často je pronájem možný.

 Chovatel může v kalendářním roce pronájem uskutečnit nejvýše pětkrát.

2.2.3. Chovatelský pronájem z ciziny.

 Pronájem ze zahraničí je možný po předložení písemné žádosti a schválením

předsednictvem nebo Radou KNO za podmínky doložení  dokladů o chovnosti 

a originálem PP .

2.2.4. Chovatelský pronájem při vyloučení z práva zapisovat do plemenné knihy.

 Osobě, které bylo odňato právo zapisovat odchovy do plemenné knihy, se zakazuje postoupit právo chovat na nakryté feně jiné osobě. S odnětím práva zapisovat do plemenné knihy odchovy nebo kárným opatřením – pozastavením činnosti (po dobu kárného opatření ) je automaticky spojeno vyloučení psa či feny v majetku takové osoby z chovu. Nabídky krytí psy, které vlastní takové osoby ( vyloučené z práva zapisovat do plemenné knihy nebo kárným opatřením ) , nesmí být uveřejňovány ve zpravodaji klubu. Psi a feny v majetku někoho, kdo byl vyloučen z práva zapisovat odchovy do plemenné knihy, nesmějí být převedeni jiné chovatelské stanici, případně jinou chovatelskou stanicí přijati.

2.2.5. Název chovatelské stanice, ochrana názvu chovatelské stanice.

 Chovatel musí požádat o schválení názvu chovatelské  stanice (formulář), který je pak ČMKU ( klubem chráněn.

 Štěňata z vrhu od pronajaté feny budou zapsána na název chovatelské stanice nájemce.

 Pokud na fenu uplatňuje vlastnické právo více osob, pak je chovatelem ten, který je plemenné knize oznámen jako osoba s podpisovým právem. Pokud chce vlastník, který podpisové právo nemá, na feně chovat, potřebuje k tomu souhlas osoby , která podpisové právo má.

3. Poradci chovu a kontrola chovu.

3.1. Poradci chovu jsou:

 okresní poradce chovu

 krajský poradce chovu

 ústřední poradce chovu

NÁPLŇ FUNKCE PORADCE CHOVU PŘÍSLUŠNÉHO STUPNĚ PRO PLEMENO NO.

 Do funkce poradce chovu německého ovčáka jsou jmenováni nebo voleni členové klubu , kteří po stránce odborné i morální mají předpoklady pro výkon výchovné i osvětové činnosti v rámci svého teritoria. Zabezpečují řízení chovu ve smyslu požadavků řádů a pokynů schválených pro řízení chovu NO, zejména:

- seznamují členy klubu s plánem chovatelských akcí pro daný rok, podílí  se na náborové činnosti,

- zajišťují účast jedinců na svodech dorostu ( pozn. od r.2004 zrušeny svody dorostu),

- vedou evidenci chovných jedinců v rámci okresu a kraje,

- provádí kontroly vrhů štěňat,

 Při kontrole vrhu štěňat provádí (1. kontrolu do 7. dnů, druhou ve  stáří sedmi týdnů stáří štěňat) záznam o zjištěných skutečnostech do  přihlášky zápisu štěňat do plemen-né knihy a současně do knihy odchovů feny s uvedením zjištěných skutečností a s pří-padnými návrhy na  odstranění závad. Součástí záznamu je i vyjádření o doporučení zápisu vrhu do plemenné knihy. (pozn. od 1.7.2008 je zrušena povinnost 1. kontroly vrhu)

3.2. Okresní poradce chovu.

 je jmenován krajskou pobočkou KNO pro příslušný okres. Ve své činnosti vychází z ustanovení platných řádů klubu a dalších pokynů pro řízení chovu. Je členem chovatelské komise při krajské pobočce KNO příslušného kraje.

- podává vysvětlení a rady chovatelské veřejnosti,

- odpovídá za péči o vrhy v rámci přísl. teritoria (schváleného),

- v případě nutnosti provádí další kontrolu (namátkovou) za účelem  prověření

  odstranění závad,

- hlásí příslušnému KPCH přestupky proti platným řádům a pokynům KNO,

- provádí evidenci nakrytých fen, kompletaci přihlášek zápisů vrhu  štěňat do plem.  

  knihy (t.zn.k PZŠ přikládá záznam o tetování, kopii  krycího listu (PKF) PZŠ odesílá   

  nejpozději do 7 dnů po otetování  přísl.KPCH,

- v případě nezabřeznutí nebo úhynu vrhu před zápisem do PK zasílá  přísl. krycí list  

  označený zápisem nezabřezla nebo vrh uhynul přísl.  KPCH.

- může být pověřen KPCH výkonem funkce při chov. akcích v rámci  příslušného

  kraje,

- předkládá prostřednictvím KPCH náměty a připomínky KNO.

3.3. Krajský poradce chovu.

 je volen konferencí krajské pobočky KNO příslušného kraje pro dané volební období. Je členem výboru krajské pobočky a chovatelské komise KNO. Při výkonu funkce zejména:

- zodpovídá za plánování, přípravu, případně průběh chovatelských akcí  pobočky KNO,

- řídí činnost OPCH,

- předkládá náměty a připomínky chovatelské komisi KNO,

- zasílá plemenné knize přihlášky zápisů štěňat, spolu s krycími listy  (kopie) fen

  nezabřezlých a takových, kterým vrh uhynul před zápisem do  PK a to do 14 dnů po

  obdržení od OPCH,

- zpracovává výsledky svodů dorostu a zasílá je do 14 dnů po akci ÚPCH,

- podílí se na plánování a zabezpečení chov. akcí v rámci kraje, plní  některé úkoly        stanovené např. bonitačním řádem (jejich výkonem může ve výjimečných případech pověřit některého OPCH),

3.4. Ústřední poradce chovu.

 je volen konferencí klubu německých ovčáků pro dané volební období. Při výkonu funkce zejména:

- je v pravidelném styku s KPCH,

- podílí se na přípravě a zkouškách rozhodčích exterieru,

- podílí se na přípravě bonitačních rozhodčích,

- provádí vyhodnocení za příslušný rok včetně  vyhodnocení bonitací, výstav a RTG DKK,

- z výsledků chovatelských akcí zpracovává vyhodnocení a předkládá  předsednictvu KNO návrhy pro další řízení chovu, případně na opatření  k práci poradců chovu nebo rozhodčích exterieru (pokyny pro další  období),

- na základě námětů a připomínek KPCH, OPCH a chovatelů předkládá návrhy  na řešení,

- podílí se na přípravě Klubové výstavy vítězů, navrhuje rozhodčí pro  posuzování KVV,

- předkládá návrhy na řešení v případech nedodržení schválených řádů.

3.5. Tetovači.

 V zájmu identifikace se štěňata v rámci klubu tetují. Tetování je předpoklad pro zápis štěňat do plemenné knihy. Pro tetování štěňat jmenuje klub tetovače. Tetovač může být shodný s OPCH. Tetovač nesmí tetovat vlastní vrh .

3.5.1. Příslušnost tetovače.

 Volba tetovače záleží na vůlichovatele, není závislá na příslušnosti okresu nebo kraji. Ve zdůvodněných případech lze tetovat u veter.lékaře.(tet. čísla KPCH)

V případě, že tetovač není současně příslušným OPCH, musí být příslušný OPCH tetování přítomen.

3.5.2. Náplň práce tetovače.

 Úkolem tetovače je otetovat štěňata nejdříve od 45. dne života. Tetování může být uskutečněno pouze u chovatele (toho, kdo o vrh pečuje) a musí zahrnout celý vrh. Při předání štěňat novým majitelům musí být štěňata nejméně 49 dnů stará.  Tetování ve věku vyšším než 12 týdnů může být uskutečněno pouze za odborného umrtvení.

 Pokud je tetování později nečitelné,  majitel psa toto oznámí plemenné knize . Náklady za opětovné tetování hradí majitel psa. Nároky na náhradu škody vzniklé následkem tetování se vylučují.

4. Chovnost a předpoklady chovnosti.

4.1.1. Druhy chovu 

- výběrový  -  "červené průkazy původu"

- kontrolovaný – barevně odlišené od výběrového chovu

a) výběrový chov - bez  omezení počtu vrhů  - chovnost označovaná jako doživotní

  I. tř. chovnosti

 II. tř. chovnosti

  V tomto druhu chovu může fena odchovat 2x ročně celý vrh.

  Feny s doživotní chovností, starší 8 let,mohou odchovat ještě jeden vrh.  V tomto případě musí být zdravotní stav feny vyšetřen asi 1 měsíc před předpokládanou říjí veterinárním lékařem.Potvrzení je součástí PZŠ do plemenné knihy.

 

 b) kontrolovaný chov

 V tomto druhu chovu může  fena odchovat1x do roka celý vrh , dovršením osmi  let věku chovnost končí. (pes i fena)

 

c) registrovaný – pro jedince vedené v pomocném registru

   využití v chovu : - fena může mít maximálně 2 vrhy do doby dosažení věku osmi let

                               - pes – nechovný

   Podmínkou použití v chovu je spojení výhradně s jedincem ve vyšším druhu chovu

( kontrolovaném nebo výběrovém).

Chovnost - rozlišují se:

4.2.1. Chovní psi vyhovující .

 jsou všichni v plemenné knize zanesení psi, kteří v den dokladování mají složenou

 předepsanouvšestrannou zkoušku z výkonu podle národního nebo mezinárodního   

 zkušebního řádu, byli na určených druzích výstavohodnoceni nejhůře známkou    

 "dobrý" a mají zapsaný požadovaný (přípustný ) výsledekRTG DKK v PP.

4.2.2. Chovní psi způsobilí.

 jsou psi hodnoceni na bonitaci ve 2. třídě.

4.2.3. Chovní psi doporučitelní.

 jsou psi hodnoceni na bonitaci v 1. třídě.

4.2.4. Psi vyřazení z chovu.

 jsou ti, kteří:

a) nevyhovují podmínkám stanoveným v bodu 4.2.1, 4.2.2. a 4.2.3.

b) jsou zatíženi těmito vadami:

 - povahová a nervová slabost, kousavost

 - nepřípustným stupněmdysplasie kyčelních klubů

 - deformace ušních boltců nebo ocasu

 - kryptorchismus a monorchismus

 - zrůdné změny

- výrazné vady pigmentace (i "modráci")

- dlouhá srst

- vada skusu

 - rozdělení svalu "musculus pectineus"

- nedorostlost nebo přerostlost o více než 2 cm nad standardem  stanovenou výšku.

- nedostatky v chrupu: chybění jiných nebo více než: 2xM3,1xP1+1xM3,  2xP1. Výjimky tvoří pouze ti psi, u nichž se dá původní existence  zubu či zubů prokázat a je potvrzena v průkazu původu psa.V tomto případě je nutno doložit rtg snímek zhotovený za přítomnosti přísl. PCH na vet. zařízení. Po projednání a schválení  PKNO nebo Radou KNO možno provést PK  zápis do PP.

 Potomci psů uvedených v bodě 4.2.4. nemohou být zapsáni do plemenné knihy.

4.2.5. Způsoby chovu.

Je třeba rozlišovat:

- čistokrevnou plemenitbu, která spočívá ve spojování jedinců téhož  plemene. Vede k využití dědičných vloh prostřednictvím rodinné,  příbuzenské či blízké příbuzenské (pokrevní) plemenitby,

- příbuzenskou plemenitbu, která je chovem založeným na užší příbuzenské  plemenitbě, když jeden předek vystupuje nejméně jednou na otcově i na  matčině straně rodokmenu.

 Blízkou příbuzenskou plemenitbou je i spojování mezi sourozenci, přičemž o příbuzenské plemenitě se hovoří, když se společný předek vyskytuje v prvních pěti generacích předků nazpět.

Rozeznává se:

- nejužší příbuzenská plemenitba, t.j. spojení rodičů s dětmi, mezi  prarodiči a vnoučaty či mezi sourozenci, tedy mezi sourozenci 1. a 2.  stupně v přímé či boční linii. Příbuzenská plemenitba bližší než 2-3  či 3-2 není, ani u sourozenců, povolena,

- blízká příbuzenská plemenitba je plemenitba mezi příbuznými 3. a 4.  stupně,

- osvěžení krve je jednorázové přilití cizí krve do krevní linie  upevněné příbuzenskou plemenitbou,

- nepříbuzenská či cizorodá plemenitba je spojení dvou jedinců téhož  plemene, kteří spolu nejsou spřízněni.

 Téměř všechna vysoce prošlechtěná plemena vznikají za pomoci úzké příbuzenské plemenitby, později stačí praktikovat vzdálenější příbuzenskou plemenitbu. Je přitom vhodné hledat napojení na význačné předky, kteří byli dědičně kvalitní. Chovy vzniklé úzkou příbuzenskou plemenitbou je vhodné časem oživit přílivem ne tak blízké krve, aby se předešlo možnému nepříjemnému projevu nežádoucích dědičných vloh, jež se mohou právě díky příbuzenské plemenitbě projevit.

4.3. Předpoklady pro chov.

 přistupující k požadavkům uvedených v odstavci 4.2. jsou:

4.3.1. Minimální věk chovných zvířat.

 Psi použití k chovu musí v době krytí dovršit 2.rok věku, feny musí dosáhnout v době krytí věku dvacet měsíců. Pokud dojde k nežádoucímu krytí před dosažením minimál-ního věku psa při splnění podmínek chovnosti, je to nutno bez prodlení ohlásit přísluš-nému okresnímu poradci chovu a plemenné knize. O zapsání takových vrhů rozhodne Předsednictvo nebo Rada KNO.

 4.3.2. Jak často je možno psy použít k chovu.

 Chovní psi smí krýt v jednom roce 40 fen, krytí je třeba rozložit rovnoměrně, t.j. asi 50% v prvním a 50% v druhém pololetí. Častější krytí nepřispívá k dobré kondici psa a plodnost nemusí být zaručená. Krytí, k nimž došlo navíc v prvním pololetí, je třeba odečíst v druhém pololetí od zbývajících.

 Kryje-li týž pes tutéž fenu opakovaně v průběhu 28 dnů, počítají se tato krytí jako jeden krycí akt.

- Pokud pes dosáhne věku dvou roků během kalendářního roku, nesmí jinak  povolený počet krytí uskutečnit, za každý měsíc je v tomto případě  třeba z celkového počtu krytí odečíst 3 krytí.

- Zvýšení stanoveného počtu krytí lze na základě úspěšného umístění na  hlavní klubové výstavě vítězů (V-A psi mohou krýt ročně 60x, výborní  psi 50x). Krytí fen, které nezabřezly, se do povoleného počtu  nezapočítává.

 Podle rozhodnutí předsednictva klubu se přestupky proti výše uvedeným ustanovením řeší udělením kárného opatření ve smyslu stanov KNO takto:

1. Při prokázaném častějším použitím psa je jeho majiteli udělena důtka s pohrůžkou odebrání chovnosti psu a je mu uložena pokuta za krytí navíc. Opakuje-li se situace, následuje podle závažnosti případu, kromě uložení příslušného trestu i ztráta chovnosti psa a zavedení kárného řízení.

2.Další přestupky, neohlášení následujících krytí a nebo příliš častá krytí rychle za sebou, jsou postihovány napomenutím a finanční pokutou.

3. Při dalších menších přestupcích si vyhrazuje předsednictvo klubu právo rozhodnout v každém případě jednotlivě. Uložení peněžité pokuty se zveřejňuje ve zpravodaji klubu v rubrice k tomu určené (částka se rozděluje v poměru 2/3 k 1/3 mezi vrcholnou chovatelskou a výcvikovou akci). Proti rozhodnutí o uložení pokuty se postižený může odvolat. O odvolání rozhoduje předsednictvo.

- Pokud se zjistí, že pes je neplodný nebo jen částečně plodný, může mu  být odebrána chovnost a může být vyškrtnut ze seznamu krycích psů.  Pokud fena nezabřezne vinou neplodnosti či snížené plodnosti psa,může její majitel požadovat vrácení poplatku za krytí v plné výši.

- Majitelům krycích psů je zakázáno vydávat nevyplněné krycí listy.

 U psů a fen, které jsou v majetku více osob, musí být u plemenné knihy uvedena jedna z nich, ta, která má právo ostatní zastupovat a za ně  doklady podepisovat (je třeba předložit písemnou dohodu).

- Vrh štěňat se dvěma různými otci nemůže být zapsán do plemenné knihy. 

  Jedince je možno v takovém případě po souhlasu vysloveném  Radou KNO zanést do seznamu registrovaných psů a  vystavit potvrzení o původu vyhotovené plemennou knihou.

4.3.3. Krytí.

 Volba chovného psa je záležitostí chovatele. Stejně tak volba feny,která má být kryta, je ponechána na vlastníku (držiteli) psa. Správnost krytí potvrdí majitel chovného psa na potvrzení o krytí svým podpisem.Krycí list musí obsahovat údaje o psu i feně (jmé-na,zápisová  a tetovací čísla, údaje o bonitaci a zkouškách) datum krytí , jména,adresy a podpisy majitelů (držitelů) psa a feny .

 Majitel krycího psa vyhotovuje krycí list dvojmo. Originál krycího listu zasílá majitel krycího psa plemenné knize nejpozději do sedmi dnů po krytí. Kopii krycího listu předává při krytí chovateli, který ji ve stejném termínu zasílá poradci chovu, který bude provádět kontrolu vrhu. Po nakrytí platí výkon chovného psa za vykonaný a tím také je splněna podmínka dohodnuté náhrady k vyrovnání za toto krytí. Majitelům fen, které nezabřezly, náleží právo na další krytí zdarma. Skutečnost, že fena nezabřezla, je nutno neprodleně oznámit majiteli krycího psa.

 Pokud krycí pes, po němž fena nezabřezla, není již k disposici (např. byl prodán, uhynul), musí být majiteli feny vrácena celá částka za krytí zpět. Majitelé chovných psů jsou povinni vrátit majiteli feny, která nezabřezla, celou částku úhrady za krytí, jestliže jejich vinou byl pes dočasně nebo natrvalo vyloučen z chovu. Majitel feny (chovatel) musí o krytí a o vrhu informovat ihned příslušného poradce chovu.

Je-li jedinec ve spoluvlastnictví více osob z různých zemí, musí splňovat podmínky chovnosti ve všech příslušných zemích .

 4.3.4. Zahraniční krytí.

 musí být doloženo fotokopií PP a ostatních dokladů chovného psa a s potvrzením o krytí (krycí list) .  Majitel feny ručí, že kryje chovným psem, v opačném případě by štěňata nebyla zapsána do PK.

  V případě zapůjčení chovného psa ze zahraničí musí jeho držitel předložit originály veškerých dokladů PK a písemné pověření zahraničního majitele osobě držitele. Držitel je povinen si zajistit krycí listy vydané plemennou knihou majitele psa s podpisem majitele, které po doplnění předá majitelům (držitelům fen ).

4.3.5. Odchov za pomoci kojné feny.    

 -  u vrhů s více než osmi štěňaty, se doporučuje  použití kojné feny. Tato fena musí mít v kohoutku nejméně 50 cm, musí být zdravá, silná a musí být dobrých povahových vlastností. Kojné feně mohou být podložena štěňata jen jedné cizí feny.

  - fena smí kojit pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici dle posouzení veterinárním lékařem. Štěňata postižená deformací některé části těla, štěňata málo životaschopná a slabá, se doporučuje nejpozději do 11. dne bezbolestně utratit. Utrácení zvířat v chovech včetně regulace počtu štěňat smí provádět pouze veterinární lékař v případech ustanovených § 5 zákona 246/1992 Sb.Posouzení těchto případů náleží veterinárnímu lékaři.

Odchov štěňat pod kojnou fenou musí být nahlášen okresnímu poradci chovu a musí probíhat pod jeho dozorem. Štěňata se doporučuje podložit kojné feně nejpozději do 7. dne po vrhu.V tomto případě musí být OPCH sdělena adresa, na které je kojná fena a počet štěňat u ní umístěných .

 Krytí feny za tím účelem, aby byla k dispozici jako kojná, je nepřípustné. Použití fen trpících falešnou březostí spojenou s laktací není dovoleno. Jestliže fena po vrhu uhynula, může být povoleno, že štěňata budou kojné feně podložena i později než 7. den života.

 Paspárky musejí být štěňatům odborně odstraněny v prvním týdnu života. Štěňata nesmí být odstavena před tetováním a i tak pouze tehdy, jsou-li zdravá a nevyskytují-li se v chovné stanici žádné nakažlivé nemoci.

 Štěňata mohou být tetována pouze u chovatele. Pokud byla štěňata odchována pod kojnou fenou, musí být k otetování přinesena k chovateli. Zpětné přenesení štěňat od kojné feny k feně-matce je možné teprve po dosažení věku sedmi týdnů. Pokud nejsou štěňata otetována bezprostředně po návratu, musí chovatel zabezpečit jejich totožnost.

4.3.6. Hlášení vrhu.

Chovatel informuje příslušného poradce chovu o umístění feny a vrhu ihned .

 Před tetováním je nutno vyplnit tiskopis Přihláška zápisu štěňat ( včetně kopií pro poradce chovu). -

 

K žádosti o vystavení průkazu původu je nutno připojit:

a) v chovu výběrovém ( I.a II. tř. chovnosti)

 - průkaz původu feny (pokud došlo ke změně majitele)

 - potvrzení o krytí - kopii

 - přihlášku zápisu štěňat – originál a kopii

 - tetovací pásek a žádanku o přidělení tet.značek

 - výkonnostní knížku(za předpokladu, že došlo ke změně po datu  bonitace)

b) kontrolovaný chov - odlišná barva tiskopisu průkazu původu

 - originál průkazu původu krycího psa se zapsaným výsledkem RTG DKK

  - výkonnostní knížku   (pokud není již chovný ve smyslu bodu "a" nebo je  již

    přeregistrovaný)

 - originál průkazu původu feny se zapsaným výsledkem RTG DKK

 - výkonnostní knížku

 - potvrzení o krytí (krycí list)

 - přihlášku k zápisu štěňat

 - tetovací pásek a žádanku o přidělení tet.značek

  Výkonnostní knížku je nutno předkládat vždy, pokud došlo ke změnám v údajích o výstavách nebo zkouškách , průkaz původu vždy nejpozději do čtrnácti dnů po provedené změně majitele chovného jedince.   

4.3.7. Průkazy původu

 Průkazy původu jsou doklady o původu (předcích) psa. Plemenná kniha potvrdí identitu záznamem v databázi plemene.  Vlastnické právo na průkaz původu má majitel psa, eventuelně ten, kdo si fenu nebo psa pronajal k chovatelským účelům, a to po dobu trvání nájemní smlouvy. Chovatel je povinen si průkaz původu po obdržení zkontrolovat a potvrdit jej svým podpisem.

 Průkazy původu jsou zasílány výhradně dobírkou chovateli.

 Změnu majitele je třeba uvést na zadní straně průkazu původu, opatřit ji jménem a adresou nabyvatele (kupce), datem a podpisem prodávajícího.

 Změny majitelů chovných jedinců nebo úhyn musí být nejpozději do 14 dnů oznámeno písemně,doporučenou zásilkou plemenné knize zasláním originálu PP. Pokud je k průkazu původu vydávána výkonnostní knížka psa, musí být zasílána plemenné knize k doplnění složených zkoušek z výkonu nebo výstavních ocenění po každé změně .

5. Dysplasie kyčelního kloubu.

5.1. Všeobecně.

 Dysplasie kyčelního kloubu je chorobná změna utváření kyčelního kloubu. Projevy nemoci jsou různé, plynule přecházející od formy lehké až po těžkou.

5.2. Opatření v rámci klubu

5.2.1. Kontroly.

 Stav kyčelních kloubů se zjišťuje rentgenologicky. Postup má následující průběh:

a) vyšetření rentgenem se může uskutečnit zpravidla jen jednou

b) minimální věk při vyšetření musí být 12 měsíců

c) smluvně domluvení veter. lékaři ručí za identitu vyšetřeného psa    

 - osobně zkontrolují tetování a porovnají je s tetovacím číslem v  originálu průkazu původu

d) rentgenový snímek opatřený jménem psa, jeho tetovacím číslem, jménem  a adre-sou majitele zasílá vet.. lékař vyhodnocovacímu pracovišti

e) po provedeném vyhodnocení RTG snímku zasílá vyhodnocovací pracoviště  nález majiteli a plemenné knize , která jej registruje a výsledek zapíše do průkazu původu

f) psi s RTG nálezem , který není v požadovaném rozmezí, nebudou zařazeni do chovu

5.2.2. Další chovatelské předpisy.

a) Pro výstavní ohodnocení "výborný" event. "V-A (CZ)" je podmínkou RTG nález v  rozmezí neg., 1.a 2. stupeň. a všestranná zkouška z výkonu potvrzená tzv. certifikátem opravňujícím k zařazení do pracovní třídy nebo potvrzením o vykonané zkoušce.

b) Pro účast na bonitaci je podmínkou provedený RTG snímek kyčelních  kloubů.

max. II.stupně, zapsaný v PP.

6. Udržování úrovně a podpora rozvoje chovu.

 Sem patří výkonnostní zkoušky, výstavy a bonitace. Podrobnosti jsou uvedeny ve zkušebním, výstavním a bonitačním řádu.

6.1. Plemenná kniha

 Jsou v ní zapsáni všichni němečtí ovčáci, kteří vyhověli stanoveným podmínkám. Zapisovat do ní své odchovy mohou jen osoby starší osmnácti let. Aby mohla co nejlépe sloužit chovu, musí plemen. kniha zachycovat všechna k plemeni náležející zvířata, která splňují podmínky k zápisu do ní, i kdyby se později mělo dokázat, že se některé z nich k dalšímu chovu nehodí. Je nutno zachytit i takovéto psy, neboť je to předpoklad k získání vyčerpávajících poznatků o dědičnosti.

 Z plemenné knihy vychází průkaz původu psa, který vypovídá nejen o jménech a původu předků, ale i o jejich pracovní upotřebitelnosti. Informuje též o sourozencích, zbarvení, stupni vycvičenosti, výsledcích dosažených na výstavách a bonitacích rodiči, prarodiči a jejich sourozenci.

6.2. Kniha bonitací

 Bonitací se rozumí výběr zvířat pro chov, vhodných k rozvoji chovu a zachování plemene a to jak po stránce anatomické, tak výkonnostní. Kniha bonitací doplňuje plemen. knihu a ve spojení s ní, jakož i výsledky výstav a zkoušek, napomáhá cílevědomému chovu. Bonitace se uskutečňuje podle zvláštních pravidel (bonitační řád).

6.3. Kartotéka výkonnosti

 Zachycuje všechna, do plemenné knihy zapsaná nebo v registračním seznamu uvedená zvířata, která se zúčastnila nějaké zkoušky z výkonu, uznávané klubem. Zaznamenává vedle jména odpovídajícího plemenné knize také číslo zápisu v plemenné knize nebo v seznamu registrovaných jedinců, označení zkoušky a její celkové hodnocení, ale i výsledky dílčí (stopa, poslušnost, obrana).

 

6.4. Kartotéka výstavních výsledků

 Zachycuje psy zapsané v plemenné knize, kteří se zúčastnili nějaké výstavy uznávané klubem. Kromě jména odpovídajícího plemenné knize zaznamenává také ocenění získané na výstavě.

 Související články:
DNA (12.02.2009)
Změny podmínek chovnosti (01.07.2008)
Zkušební řády (20.04.2008)
Výstavní řád (20.04.2008)
Bonitační řád (20.04.2008)
Specifické podmínky chovnosti (05.04.2008)

( -mz- | Vytisknout článek )